Styregruppen

Styregruppen for Fælles Fynske er et samarbejdsudvalg, hvor alle de tilknyttede klubber er repræsenteret med op til 2 personer. Styregruppen mødes jævnligt for at forbedre og tilrettelægge Fælles Fynske.

En anden vigtig funktion er at være bindeled mellem klubberne og deres medlemmer og styrke deres samarbejde og samhørighed. Styregruppen hjælper i et vist omfang den arrangerende klub med at afholde Fælles Fynske. Desuden vil styregruppen gerne være initiativtager og stå for forskellige arrangementer.

Styregruppens arbejde begrænser ikke de tilsluttede klubbers selvstændighed; men beslutninger truffet i styregruppen gælder for alle involverede. Derfor informerer styregruppen klubmedlemmerne om dens arbejde og resultater, og repræsentanterne bringer klubkammeraternes synspunkter med til gruppens møder, hvor beslutninger helst skal træffes i enighed. Hvis afstemning undtagelsesvis er nødvendig, har hver klub 1 stemme.