Fælles Fynske Regler

Regler for deltagelse.

Revideret og gældende fra 2019

Dette regelsæt bygger på tidligere regelsæt for Fælles Fynske, men er udformet, så det overholder de krav, der følger med en SDF-godkendelse. Hvis der undtagelsesvis opstår en situation, hvor dette regelsæt viser sig ikke at være fyldestgørende, gælder SDF´s dagsaktuelle regler, hvis disse kan afklare sagen.

Hvor der i regelsættet er markering med en stjerne (*) og et tal betyder det henvisning til særlig forklaring under afsnittet DEFINITIONER.

1. DELTAGERE

Medlemmer af fynske (*1) fotoklubber og -grupper kan deltage uanset om klubben er medlem af Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) eller ej. Desuden må personlige medlemmer af SDF deltage, hvis de har bopæl på Fyn eller tilhørende øer. SDF-medaljer, -diplomer og -certifikater kan tildeles alle, men de er kun pointgivende i forhold til SDF´s nåleregulativ for personer som er medlem af SDF på det tidspunkt, hvor de erhverves. Klubber, grupper og personlige medlemmer, der ikke er repræsenteret i styregruppen, skal inden indleveringen af billeder rekvirere et deltagernummer via hjemmesidens kontaktformular.

2. KATEGORIER

Der kan indleveres billeder til følgende 4 kategorier.

 • Monochrome papirbilleder (*2)
 • Farvepapirbilleder (*3)
 • Serier (*4)
 • Tema, som defineres af Styregruppen (*5)

3. BILLEDSTØRRELSE OG MONTERING

• Papirbilleder og serier: Papirbilleder skal være opklæbet på stift støttekarton, hvis ydre mål er 30 x 40 cm og hvis tykkelse er på 1 - 6 mm.

4. BILLEDANTAL

Hver deltager må i hver kategori (uanset medlemskab i flere klubber) deltage med højst følgende antal billeder:

 • Til kategorierne monochrome papirbilleder og farvepapirbilleder må autor maximalt indlevere 8 billeder, som efter eget valg fordeles på de 3 kategorier, f. eks. 4 monochrome, 3 farvepapir og 1 tema.
 • I tema (papir) kategorien må der kun indleveres 1 billede. Serier må kun indsendes til kategorien serier.
 • 3 serier, hver med minimum 3 billeder og maximum 6 billeder.

5. MOTIVVALG

Frit, men billeder må ikke tidligere være antaget eller præmierede med medaljer eller diplomer på Fælles Fynske. Det er udelukkende autors ansvar, at hvert billede overholder de gældende regler vedr. personer på billeder i forbindelse med offentliggørelse på internet m.m. Hvis et billede indeholder mere end 1 eksponering, skal alle øvrige billedelementer også være taget af autor.

6. MÆRKNING

Alle billeder fra klubber indsendes klubvis. Billeder fra personlige medlemmer af SDF indsendes af den enkelte autor.

Med alle indsendte billeder fra klubber skal følge en omhyggeligt udfyldt liste (entryform) over samtlige autorer og billedernes numre og titler. Listen afleveres som fil lavet ud fra en skabelon, der kan downloades fra Fælles Fynskes hjemmeside www.fynfoto.dk.Når der for et billede kan være tvivl om, hvad der er op og ned, bør autor på bagsiden tegne en pil, der viser op.

Billeder skal mærkes med billednummer og billedtitel svarende til oplysningerne på den medfølgende liste samt tydelig markering af op med en pil på bagsiden i øverste højre hjørne. Det er tilladt, at autors navn og klub står bag på billederne. Forsiden må ikke indeholde nogen form for mærkning, heller ikke autors navn og billedtitel.

Hvert billede i hver kategori skal nummereres fra og med nr. 1 og skal være forsynet med én af de følgende 4 bogstavbetegnelser: M = monochrom. F = Farvepapir. S = Serie. T = Tema.

Billederne nummereres som i følgende eksempel:
OFA er klub nr. 6. Første monochrome billede nummereres M 6001, næste M 6002 etc. Første farvepapirbillede nummereres F 6001, næste F 6002 etc.
Første serie nummereres på alle seriens billeder S 6001 plus A, B, C, D, E og evt. F. Billederne i første serie med eksempelvis 5 billeder får derfor følgende mærkninger:S 6001A, S 6001B, S 6001C, S 6001D og S 6001E.

Som første tal benytter:

 • Odense Fotoklub:1001
 • Ærø Fotoklub: 2001
 • Svendborg Fotoklub: 3001
 • Midtfyns Fotoklub: 5001
 • Odense Fotografiske Amatørklub: 6001
 • Østfyns Fotoklub: 7001
 • Andre grupper tildeles numre fra 8001 (f.eks. 8001, 8101)

Personlige medlemmer af SDF tildeles numrene fra 9001.
Billeder, der ikke er mærket på ovennævnte måde, vil blive diskvalificeret.

7. BEGRÆNSNINGER

Billederne må ikke tidligere have været antaget eller præmieret med medaljer eller diplomer på Fælles Fynske. Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebillede konverteret til monochrome.

8. BILLEDFILER TIL KATALOG OG HJEMMESIDE

Sammen med billederne afleveres også en digital kopi til anvendelse på Fælles Fynskes hjemmeside, PR formål og udstillingskatalog i trykt eller digital form. Klubberne er ansvarlige for indsamling og korrekt navngivning af filerne. Personlige medlemmer kan ved henvendelse til styregruppen få hjælp til digitalisering af billeder.

Format: Maks. bredde 1920 px, maks. højde 1080 px, anbefalet farverum (ICC profil) sRGB
Navngivning: Billednummer – Autor – Titel på billede.jpg Der må ikke bruges æ,ø og å i filnavnet. Eksempel på filnavn: F9001 – Jens Hansen – Mit Vaerk.jpg

9. INDSENDELSESFRIST

Den 1. onsdag i oktober, enten på styregruppens møde dén dag eller til billedsekretæren inden udgangen af september.
Det påhviler de deltagende klubbers billedsekretærer at kontrollere, at de indsendte billeder overholder FF´s regler – og at sørge for, at billederne afleveres i ”SDF-kasser” eller i anden velegnet emballage.
Det er alene styregruppen, der afgør, om billederne overholder de gældende regler.

10. GEBYR

Gebyr overføres elektronisk til Fælles Fynskes konto senest 5 dage efter afleveringen.
Klubber betaler samlet for alle klubbens deltagere, personlige medlemmer individuelt.
Gebyr pr. autor fastlægges hvert år i henhold til et budget for udstillingen.
Der betales et fast gebyr uanset hvor mange kategorier man deltager i.
Et eventuelt overskud tilfalder styregruppens kasse.
Et eventuelt underskud dækkes af styregruppens kasse.
Gebyr for diskvalificerede billeder tilbagebetales ikke.

11. BEDØMMELSE

Styregruppen for Fælles Fynske indbyder en dommerjury. Dommernes navne offentliggøres i forbindelse med invitationen til deltagelse i årets Fælles Fynske.
Alle indsendte billeder, der overholder reglerne, skal forelægges juryen. Dommerne forpligter sig til at bedømme billederne efter Fælles Fynskes og SDF´s regler og får en grundig instruktion fra styregruppen, inden juryens arbejde påbegyndes. SDF inviteres til at sende en observatør til bedømmelsen. Denne er pligtig til at hjælpe med at korrigere procedurer m.v. dersom der iagttages fejl i henhold til SDF´s regler.
Der antages 15 – 20 % af billederne i hver kategori.

12. PRÆMIERING

I hver kategori uddeles 1 guldmedalje, 1 sølvmedalje, 1 bronzemedalje og 3 dommerdiplomer. Alle medaljer og dommerdiplomer SKAL uddeles, dog ikke hvis der i en kategori indleveres færre end 15 værker. I dette tilfælde uddeles ingen præmier i kategorien.
Dommerdiplom kan ikke gives til et billede, der er tildelt medalje.
I en kategori med færre end 30 indleverede værker kan man undlade at tildele 1 eller flere diplomer. Et billede der ikke er antaget, kan også tildeles et dommerdiplom. Billedet forbliver ikke antaget.

Blandt samtlige billeder og på tværs af de 3 kategorier monochrome, farvepapir og serier uddeles diplom for følgende: Bedste portræt. Bedste landskab. Bedste eksperiment. Bedste natur *6. Bedste reportage. Bedste humor.
I konkurrencen om fynsmesterskabet individuelt og for klubber gælder følgende pointgivning:
Antagelse = 1 point
Diplom = 2 points
”Bedste” = 2 points
Guld = 1 + 5 = 6 points
Sølv = 1 + 4 = 5 points
Bronze = 1 + 3 = 4 points
Antaget + diplom = 3 points
Antaget + “Bedste” = 3 points
Guld + ”Bedste” = 8 points
Sølv + ”Bedste” = 7 points
Bronze + ”Bedste” = 6 points
”Bedste” + diplom = 1+2+2 = 5 points

Klubmester: Kun klubber/grupper der deltager med 3 eller flere medlemmer kan kåres som klubmester. Det samlede antal points pr. klub divideres med klubbens samlede antal indsendte billeder. Den klub, der har opnået det højeste gennemsnit, er årets klubmester. Præmien er til ejendom hvert år.

Fynsmester: Den autor, som opnår det højeste sammenlagte antal points, kåres som fynsmester og tildeles både medalje/præmie og diplom.
Hvis 2 eller flere opnår samme højeste pointtal, gælder følgende i prioriteret rækkefølge:

 1. Fynsmester er så den autor, som har opnået flest guldmedaljer.
 2. Fynsmester er derefter den, som har opnået flest sølvmedaljer.
 3. Fynsmester er derefter den, som har opnået flest bronzemedaljer.
 4. Fynsmester er derefter den, som har fået points for flest billeder (medaljer + diplomer + antagelser).
 5. Fynsmester er den som har indleveret færrest billeder (1 serie tæller som 1 billede.) Hvis man stadig står lige, bliver der nødvendigvis:
 6. 2 fynsmestre.

Præmien er til ejendom hvert år.

13. UDSTILLING

Fælles Fynske Fotoudstilling afholdes en lørdag og den efterfølgende søndag.
Alle indleverede billeder udstilles, dog ikke diskvalificerede billeder.
Præmieoverrækkelsen finder sted om søndagen i forbindelse med dommergennemgang, hvor dommerne vil kommentere de billeder, der har opnået medalje, diplom eller antagelse.
På udstillingen skal det være synligt for publikum hvilke billeder, der er præmierede.

14. REPRODUKTION

Fælles Fynske forbeholder sig ret til at lade indsendte billeder reproducere og benytte til alle formål, der er gavnlige for FF. Der kan forekomme beskæring af værker for at disse kan indgå i forskellige layouts. Det tilstræbes at beskæringen er så nænsom som muligt og ikke umiddelbart ødelægger udtrykket i værket. Til SDF´s administrator af nåleregulativet sendes en digital liste over antagne og præmierede billeder samt tilhørende billedfiler.

15. RETURNERING

FF forpligter sig til at behandle billederne med størst mulig omhu, men kan dog ikke påtage sig noget ansvar for beskadigelse eller bortkomst ved forsendelse. Efter afviklingen af FF sørger den enkelte klub selv for nedtagningen af egne billeder. Personlige medlemmer af SDF kan afhente egne billeder ved udstillingens ophør. Resterende billeder sørger den arrangerende klub for at returnere senest en måned efter udstillingen.

16. APPEL

Juryens afgørelse er inappellabel. Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.
Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for egne billeders indhold.

DEFINITIONER

*1 FYNSKE FOTOKLUBBER OG –GRUPPER

Definitionen omfatter alle fotoklubber og fotogrupper på Fyn og tilhørende øer. Klubber og grupper kan anmode om optagelse i styregruppen. Se også funktionsbeskrivelsen.

*2 MONOCHROME PAPIRBILLEDER

I denne kategori placeres:
a) Sort/hvide billeder der er fremstillet analogt.
b) Billeder fremstillet analogt og kemisk tonet i mørkekammer (totalbrunede,f.eks. bruntonede)
c) Digital fil af sort/hvid billede fremstillet hos fremkalderanstalt som sort/hvid billede f.eks ved at gemme den digitale fil uden farveinformation efter endt billedbehandling.
d) Digital fil af sort/hvid billede printet med anvendelse af sort blæk alene, f.eks. ved at gemme den digitale fil uden farveinformation efter endt billedbehandling.

Billeder, der er printet som sort/hvid med anvendelse af farvet blæk, er tilladt, men de defineres som farvebilleder og skal derfor placeres i kategorien farvepapir.

Billeder, der er fremstillet på ovennævnte måde kan indeholde en tone (f.eks. kold/varm).
Dette accepteres så længe billedet fremstår monochromt, altså med kun én tone.

Den enkelte klubs billedsekretær skal inden indsendelsen nøje gennemgå klubbens monochrome billeder og sikre sig, at disse overholder ovenstående krav. Hvis kravene ikke overholdes, placeres billedet i kategorien farvepapir. Billedsekretæren kan i tvivlstilfælde overlade afgørelsen til styregruppen.

*3 FARVEPAPIRBILLEDER

Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

*4 SERIER

Denne kategori defineres som en sammenhængende serie af billeder. Antallet af billeder i en serie er fastsat til at være minimum 3 og maximum 6 billeder. Der kan deltages med serier bestående af såvel sort/hvide billeder som farvebilleder, men de må ikke blandes inden for samme serie. Hver autor må deltage med indtil 3 serier.

*5 TEMA

Styregruppen fastlægger årets tema, og giver samtidig en kort definition, som afgrænser det valgte tema. Hvis et indsendt billede ligger udenfor temaet, flytte det til farve eller monochrome

*6 BEDSTE NATUR

Her skelnes ikke mellem monochrome billeder og farvebilleder. Alle indsendte billeder indgår i en samlet bedømmelse, hvis de overholder følgende definition:

Naturfotografi skildrer utæmmede dyr og planter i et naturligt miljø, geologi og fænomener, der ikke er skabt af mennesker. Den nøjagtige afbildning af genstanden og dens naturlige omgivelser er den primære faktor. Tilstedeværelsen af mennesker, deres frembringelser eller deres omgivelser i nogen del af billedet er uønsket og skal derfor undgås. Efter opfyldelsen af disse betingelser skal alle anstrengelser sættes ind på at anvende den højeste kunstnerisk dygtighed i fotografiet under iagttagelse af naturfotografens grundregler. Billeder af dyrkede planter, stift arrangerede blomster, husdyr og dyr fra zoologiske haver, arrangerede eller monterede prøver, museumsgrupperinger eller mennesket (biologisk set) eller dettes specielle omgivelser vil ikke kunne antages. Billeder, der anvender teknikker som f.eks. basrelief, solarisering eller infrarød teknik, som ændrer motivet og skaber en ny og uægte stemning, vil heller ikke kunne antages.
Vedtaget på styregruppemødet den 10. april 2019